• De rechtstreekse relatie met de klant...

 • daar ligt onze grote kracht

  privacyverklaring narinxritzen

1 februari 2021

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens NarinxRitzen verzamelt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van NarinxRitzen. In de kern komt onze privacyverklaring er op neer dat wij uw persoonsgegevens:

 • alleen gebruiken voor doelen die met u zijn overeengekomen
 • niet met anderen zullen delen tenzij dit nodig is voor het doel dat we zijn overeengekomen
 • zorgvuldig beveiligen

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring worden beantwoord, suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud of wanneer u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, laat het ons weten. U kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens aan het eind van de privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Op allerlei manieren komen wij in aanraking met persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, post, telefoon of app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Welke persoonsgegevens NarinxRitzen gebruikt is afhankelijk van de aard van de opdracht en omstandigheden. Dat gaat onder meer om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum en -plaats
 • Geslacht
 • Contactgegevens zoals e-mailadressen of telefoonnummers
 • Inkomens- en vermogensgegevens
 • Bankrekeningnummers
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

Daarnaast kan het gaan om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Het gebruik van die gegevens vindt in de regel slechts plaats indien daarvoor een wettelijke grondslag is. Het betreft dan onder andere BSN-nummers noodzakelijk voor aangiftes, financiële gegevens in het kader van advies of gegevens die nodig zijn voor de loonadministratie.

Beveiliging
NarinxRitzen heeft voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Betrokken medewerkers van NarinxRitzen worden verplicht tot geheimhouding en zijn op de hoogte gesteld van de verantwoordelijkheden en verplichtingen volgend uit de AVG en procedures met betrekking tot datalekken.

Grondslagen voor en doeleinden van de verwerking
Het gebruik van persoonsgegevens vindt meestal plaats om uitvoering te geven aan de met u overeengekomen opdracht of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Er kan ook een gerechtvaardigd belang zijn om gegevens op te slaan en te gebruiken, voor het onder de aandacht brengen en aanbieden van nieuwe of verbetering van bestaande diensten of actuele informatie, het beantwoorden van vragen van bezoekers van de website, het versturen van nieuwsbrieven of het verzamelen van gegevens voor analyse van de website.

In een enkel geval kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen gebruiken en dat wij u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Uitgangspunt is dat het gebruik van persoonsgegevens slechts gebeurt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

Inschakeling van derden en ontvangers van gegevens
NarinxRitzen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. In het kader van onze dienstverlening kan NarinxRitzen wel gebruikmaken van diensten van derden, waarbij persoonsgegevens betrokken zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om specialistische werkzaamheden in het kader van salarisverwerking of het inschakelen van vaktechnische adviseurs. Daarnaast maakt NarinxRitzen bij de uitvoering van opdrachten gebruik van specialistische softwarepakketten, hosting en dergelijke waarin persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt. Met al deze partijen sluit NarinxRitzen overeenkomsten waarin afspraken over de wijze van gebruik, de beveiliging en dergelijke zijn vastgelegd.

Tot slot zijn er nog partijen die noodzakelijkerwijs ter uitvoering van de met NarinxRitzen overeengekomen werkzaamheden persoonsgegevens ontvangen. Dat betreft onder andere de Belastingdienst, bedrijfsverenigingen, pensioenfondsen, kredietinstellingen of verzekeringsmaatschappijen. Deze partijen zijn in de regel zelf verantwoordelijk voor gebruik en beveiliging van de betrokken persoonsgegevens.

Rechten van betrokkenen
U heeft de volgende rechten als betrokkene:

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u gebruikt worden en met welk doel
 • recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering te verzoeken van uw persoonsgegevens
 • bezwaar maken tegen of beperking te verzoeken van uw persoonsgegevens
 • het intrekken van gegeven toestemming
 • uw persoonsgegevens over te dragen aan een ander
 • een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

U kunt hiervoor een e-mail sturen of gebruik maken van de contactgegevens aan het eind van de privacyverklaring.

Bezoekgegevens www.narinxritzen.nl
Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. Op onze website worden algemene bezoekgegevens (klikgedrag) bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt om inzicht te krijgen in het gedrag van bezoekers op de website met als doel de website beter af te stemmen op de behoefte van haar bezoekers. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Sociale netwerken
Op de website van NarinxRitzen zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken zoals Facebook en LinkedIn. Door deze knoppen die worden aangeleverd door de sociale netwerken zelf, worden onder meer cookies geplaatst. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen.

Bewaartermijnen
NarinxRitzen zal uw persoonsgegevens niet langer gebruiken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. In de regel wordt aangesloten bij de wettelijke, fiscale of onroerend goed bewaarplichten. Bij gebreke van een wettelijk termijn hanteert NarinxRitzen toch uiterlijk een bewaartermijn conform de fiscale bewaarplicht, waarna de betrokken gegevens worden vernietigd.

Verwerking binnen de EER
NarinxRitzen gebruikt persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte, tenzij anders aangegeven in deze privacyverklaring, ingeval van contacten via de website, Google Analytics, LinkedIn, Twitter of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Versie 1 : 1 juni 2018

Versie 2 : 1 februari 2021

Contactgegevens
Voor nadere informatie over deze privacyverklaring of het privacybeleid van NarinxRitzen kunt u contact met ons opnemen.

©2022 NarinxRitzen  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring